Docking

TÀU PICKLE

 

Tàu NGOC LONG 02 được yêu cầu lên dock để bảo dưỡng theo yêu cầu của đăng kiểm Việt Nam sau 5 năm làm việc, một trong nhưng công việc bảo dưỡng là sơn lại phần vỏ tàu nhăm duy trì sự bảo vệ của lớp sơn đối với vỏ tàu cho 5 năm tiếp theo.

Tuy vào điều kiện khai thác như tốc độ, thời gian chạy, thời gian dừng, đỗ ở cảng mà hệ sơn chống hà sẽ được xây dựng phù hợp nhằm đem lại hiệu quả về mặt kinh tế và đảm bảo tiêu chuẩn ISO đề ra. Sau khi khảo sát tình trạng của vỏ tàu, mức độ ăn mòn, cùng như thảo luận cùng chủ tàu, Tàu Ngọc Long 02 được thống nhất áp dụng hệ sơn với 2 lớp chống rỉ Jotamastic 80 Alu/ Alu Redtoned 100µm (mỗi lớp) một lớp trung gian Safeguard Universal ES plum 75µm và 2 lớp chống hà Seaforce Active 90µm (mỗi lớp) cho phần dưới mớn nước. đối với phần trên mớn nước hệ sơn gồm 3 lớp, lớp chống rỉ Jotamastic 80 Alu/ Alu Redtoned và 2 lớp sơn phủ Pioner topcoat. 

sau 25 ngày thì công cùng sự giảm sát kỹ thuật của hàng Jotun, dự án cung cấp sơn bảo dưỡng cho tàu Ngọc Long 02 kết thúc, kết quả do chiều dày màng sơn, độ bóng, độ đồng đều đạt yêu cầu kỹ thuật đề ra.  Nhà máy, chủ tàu đánh giá cao tình chuyên nghiệp của giảm sát kỹ thuật, tiến độ cấp sơn. 

 
top